Hässelby blommor

Miljö och hållbarhet

Hässelby Blommor är ett företag som verkat i över 100 år med samma familj som huvudägare. Att agera ansvarstagande och hållbart är centrala delar av vår företagsfilosofi, som karaktäriserar vårt förhållningssätt mot medarbetare, kunder, leverantörer och, sist men inte minst, vårt gemensamma jordklot.

Miljöarbete i framkant

Certifierade i enlighet med Svensk miljöbas

Hässelby Blommor är certifierat enligt Svensk Miljöbas, ett miljöledningssystem som följer ISO 14001, men är anpassat för små och medelstora företag. Det är mer inriktat på miljönyttan än själva dokumentationen och innebär att vårt miljöarbete revideras regelbundet av externa specialister med fokus på ständig förbättring. Vi engagerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt inom ramen för miljöarbetet, med syfte att hitta nya sätt att tänka och arbeta såväl i det stora som i det lilla.

För med information, besök:

www.svenskmiljobas.se

Miljöpolicy

Vår verksamhet är del i ett naturligt kretslopp men ger ändå upphov till miljöstörningar inom områden som odling, transport, avfall, energi och förpackningar. I syfte att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan har vi upprättat denna miljöpolicy efter vilken företaget skall verka.
  • Vi skall eftersträva att de växter som används i vår verksamhet odlas och skördas på ett sådant sätt att de inte påverkar jordens ekologi på ett negativt sätt. Vi skall välja leverantörer som är miljömedvetna och tar sitt ansvar.
  • De övriga produkter och tjänster vi använder skall vara så miljöanpassade som möjligt och anskaffade från leverantörer som är miljömedvetna och tar sitt ansvar.
  • I våra växthus och på vårt kontor skall alla möjligheter att spara energi tillvaratas.
  • Bekämpning av ohyra sker förebyggande i våra växthus för att inte sprida skadedjur till växtbeståndet hos våra kunder. Biologiska eller andra miljöanpassade preparat används alltid som första alternativ.
  • Hos våra kunder skall miljövänliga medel samt biologisk bekämpning användas för bekämpning av skadedjur på växter.
  • Vi skall ständigt arbeta med att minska avfallet från vår verksamhet. Avfallet från verksamheten skall källsorteras, komposteras eller återvinnas.
  • Vi skall underhålla och förnya vår fordonspark kontinuerligt i syfte att få så låga utsläpp som möjligt.
  • Hässelby Blommor följer gällande lagstiftning och arbetar med ständiga förbättringar.
  • Medarbetarna skall miljöutbildas och sporras att tänka miljöriktigt.
  • Vi skall eftersträva att i alla verksamhetsgrenar ha en särskild person som är miljöansvarig.